• قصه غصه ی ما خانواده منقدان!

    قصه غصه ی ما خانواده منقدان!

    به قلم: جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون خانواده منقدان از خانواده های محترم فرهنگ کشور هستند و مانند خانواده سینما از افراد و طیف ها و گروه های مختلف تشکیل شده اند. نگرش دوگانه حاکم بر کشور به تقسیم سنتی، قانونی و عرفی دستگاه ها و جریانهای فرهنگی و مدیریت های سلیقه ای و