• زنده یاد :  هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) / محمد کریم جوهری

    زنده یاد : هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) / محمد کریم جوهری

    یادی از برجسته استادˏ دانشمند و فرزانه یˏ کرمانشاه ٬ زنده یاد : هوشنگˏ صالحی تبار (مشی برا) ! زاده یˏ: (سومˏ مهرˏ ۱۳۱۲) ٬ و چشم بسته از جهان در : (۲۴ تیرˏ ۱۳۷۸) خورشیدی   !   فعالیت های استاد هوشنگˏ صالحی تبار : ۱- نویسنده ٬ ۲- نویسنده یˏ روزنامه ها ٬