• حلزون و اولین جنگ خلیج فارس؛ نوید حمزوی

    حلزون و اولین جنگ خلیج فارس؛ نوید حمزوی

    پایگاه خبری نمانامه: خواب می بینم کسی به انگلیسی مایل به عربی که به‌شدت بوی جنگ ایران و عراق می‌دهد در گوشم زمزمه می‌کند که وقتی نمانده است تا گلوی این دختر را، که من حلزون صدایش می‌کنم،چاقو چاقو کنند؛ضامنِ بمب‌ها را که روی سگک کمربند انفجاری جاسازی‌شده می‌کشم تا همه‌چیز بترکد و در انفجاری مهیب