• سکوت به قیمت حفظ و کسب منافع!

    سکوت به قیمت حفظ و کسب منافع!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: اعتراض های فردی، گروهی و صنفی پر تب و تاب طیف هایی از اهالی فرهنگ و هنر، ضد نظرات تند و افراطی وزیر ارشاد آقای رییسی و راه اندازی جنگ زرگری منافع طلبان و فرقه انحرافی حاکم بر خانه سیاسی / تجاری سینما، با بی اعتنایی مجلس و