• نگاهی به تاریخ ریشه دار مرجعیت و فقاهت

    نگاهی به تاریخ ریشه دار مرجعیت و فقاهت

    پایگاه خبری نمانامه: یکی از شبهاتی که در اثر هجمه های فرهنگی دشمن، به اذهان جوانان و نسل جدید راه یافته است در مورد جایگاه فقه و فقاهت و فلسفه وجود چنین نهادی در جامعه شیعی است. می گویند: روحانیت و مرجعیت برای دنیای مردم چه دستاورد مثبتی دارد؟ حوزه های علمیه با آن قدمت تاریخی،