• مقایسه دو مجموعه پر مخاطب رسانه ملی ایران، پایتخت و نون.خ

    مقایسه دو مجموعه پر مخاطب رسانه ملی ایران، پایتخت و نون.خ

    به قلم؛ استاد حسن نامور گنه کرد در بلخ آهنگری… این حکایت قدیمی و پر مغز را می توان در زمان کنونی در سیاست های رسانه ملی مشاهده کرد.مجموعه پایتخت با آن همه سر و صدا و هیاهو نه تنها نتوانست مخاطبان را راضی کند بلکه باعث ریزش مخاطبان سنتی خود نیز شد و از