• مرامنامه و اساسنامه حزب مستقل و اعتدال ایران

    مرامنامه و اساسنامه حزب مستقل و اعتدال ایران

    *خیر دنیا و آخرت شما در این است که آزاد و مستقل باشید* “مقام معظم رهبری” *مقدمه: با حمد و ستایش خداوند یگانه، که انسان را آفرید و بیان را به او آموخت و با درود بر انبیای الهی این پیام رسانان نور و آگاهی و نجات دهندگان انسان از گمراهی، که بنیان گذار فرهنگ