• خیزش فرهنگی با…

    خیزش فرهنگی با…

    با قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: حرکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدون سابقه و بزرگ و مهمی در میان اهالی فرهنگ و هنر درحال شکل شکل گیری است. انگیزه اصلی این خیزش، اظهار نظر وزیر ارشاد پیشنهادی آقای رییسی است. پیش از شروع این حرکت در یادداشتی از اینکاره نبودن آقای اسماعیلی و اینکه