• حرکت های اساسی دوربین در تصویربرداری

    حرکت های اساسی دوربین در تصویربرداری

    پایگاه خبری نمانامه: اصولأ درسینما نماها به صورت ثابت واز شات معرف(مستر شاتmaster shot  )تا نما های درشت تر گرفته می شود مگردرمواردی که نیاز به حرکت دادن دوربین باشد،مثلأ برای تعقیب فرد یا موضوعی که درحال حرکت است یا کشف ومعرفی اشیا ورویدادهای جدیدی بدون قطع دوربین نیاز باشدوطبیعتأ چشمان بیننده نیز خواستار تعقیب