• انتظام روحانی‏؛ با نظم و نثری خالی از تأثیر مشروطیت

    انتظام روحانی‏؛ با نظم و نثری خالی از تأثیر مشروطیت

    پایگاه خبری نمانامه: بسیاری از ایرانیان،انقلاب مشروطیت را«تجربه»نکردند و از آن‏ در زندگی فردی،جمعی یا فرهنگی و ادبی خود هیچ تأثیری نپذیرفتند. مقاله کوتاه حاضر، نمونه ای از نظم و نثر احمد علی انتظام(روحانی) را که در انقلاب مشروطیت یازده ساله بوده است،برای اثبات همین‏ واقعیت،ارائه می‏دهد. استاد سید علینقی امین در تاریخ سبزوار نوشته