• سیاست یا جهان آرایی در فرهنگ کهن ایران!

    سیاست یا جهان آرایی در فرهنگ کهن ایران!

    در فرهنگ ایران کهن به سیاست، جهان آرایی می گفته اند… به قلم: جواد کراچی (نویسنده و مستندساز) پایگاه خبری نمانامه: طبق سنت دیرینه این دیار، هنرمندان و حکمای ایرانی دربیشتر موارد حتی به دربار پادشاهان نیز راه می یافته اند و از نبوغ آنان به عنوان مشاور استفاده می شده لذا منع کردن آنان