«بانو قدس ایران» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی

«بانو قدس ایران» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی

    پایگاه خبری نمانامه: «بانو قدس ایران» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی که از تولیدات مرکز گسترش است به همراه «در جستجوی فریده» ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی که با مشارکت این مرکز تولید شده از سوی خانه سینما به دوازدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک معرفی شدند. مراسم دوازدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک