• بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج

    بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج

    قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ‌فصل اول: کلیات‌ماده ۱ – به منظور کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناختنوآوریهای علمی دنیا آشنایی با آخرین تجربیات‌کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلفعلمی، فنی و تخصصی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون “‌وزارت” نامیدهمی‌شود، اقدام به‌اعزام دانشجو به خارج