• اصلاحات حقوقی در زمان رضاشاه پهلوی

    اصلاحات حقوقی در زمان رضاشاه پهلوی

    به قلم: هادی عنایت □ ضعف دولت ایران و هرج و مرج و بی‌نظمی در سراسر کشور، منجر به کودتای اسفند ۱۲۹۹ و روی‌کارآمدن رضاشاه و سرانجام به‌تخت‌نشستن وی در ۱۳۰۴ شد. پادشاه جدید به‌وسیله‌ی گروهی از روشن‌فکران تجددخواه حمایت می‌شد که تحت تأثیر عقاید «نهضت روشنگری» بودند، ولی اغلب آنان اعتقاد داشتند که کشور