• بررسی ارتباط اسطوره و حسیت!

    بررسی ارتباط اسطوره و حسیت!

    به قلم: صغری دیوسالار □ مقدمه تأمل و تحقیق در حوزه‌ی اسطوره‌شناسی شعر سپهری، این فرصت را میسّر ساخت تا بتوانیم هرچند مختصر از دانش و اندیشه‌ی اسطوره‌یی وی بحثی به میان آوریم. مسلّم است که، شعر سپهری شعری‌ست اسطوره‌مند و کلامش با اسطوره پیوندی ژرف دارد. ذهن نوستالوژیک سهراب با گذشته و بُنْ‌مایه‌ی اساطیری