• چرا نتوانسته ایم اسطوره های ملی خود را به جهان معرفی کنیم؟

    چرا نتوانسته ایم اسطوره های ملی خود را به جهان معرفی کنیم؟

    به قلم : برومند شکری بی شک همه ما بخش هایی از زندگینامه پر فراز و نشیب ارنستو چه گوارا این قهرمان آرژانتینی را مطالعه کرده ایم. جوان مرفه ای که نمی توانست وضع موجود آن روزگار تلخ و سرد را تحمل کند و راه سخت و دشوار مبارزه را انتخاب نمود. او سالها برای