• رازی به نام مرگ…

    رازی به نام مرگ…

    نام خالق مرگ خلق الموت و الحیاه بنام وجودی که موجودیت حیاه را به مرگ قائم کرد.زندگی را در سایه مرگ معنا بخشید و‌مرگ را تنها حقیقت دست یافتنی در هستی قرار داد. و چه سخت توصیف است این «مرگ». مرگی که تمامی بواطن وضمائر بشری درمانده و‌ناتوان ازدرک و‌فهم اویند، ولی چه نیک بر