• تفاوت فرهنگ شفاهی با فرهنگ کتبی!

    تفاوت فرهنگ شفاهی با فرهنگ کتبی!

    به قلم: دکتر جواد مجابی ادبیات ایران از زمره فرهنگ‌های شفاهی است. یعنی فرهنگ ایران از آغاز بر فرهنگ شفاهی و نه فرهنگ کتبی استوار بوده است. ما جزو آن ملت‌هایی هستیم که همواره به روایت‌های شفاهی و به فرهنگ شفاهی وابسته هستیم. مثلن یک نمونه می گویم، پیش از اسلام _ به تعبیری که آقای