• تعریف  از ادبیات عامه پسند چیست؟

    تعریف  از ادبیات عامه پسند چیست؟

    پایگاه خبری نمانامه: درباره ادبیات عامه پسند، تعریف آن، معیارها و عناصر این ادبیات مفصل گفته شده است.  ولی بسیاری از نویسندگان موضع گیری بسیاری از منتقدان و طرفداران ادبیات جدی در برابر ادبیات عامه پسند را تائید می کنند و معتقد هستند به جای سرکوب ادبیات عامه پسند، باید نویسندگان ادبیات جدی به ادبیات