• مفهوم ادبیات ملّی و شاعر ملّی

    مفهوم ادبیات ملّی و شاعر ملّی

    به قلم: پروفسور سید حسن امین □ جمعی از منتقدان ادبی معتقدند که ادبیات، امری انسانی‌ست و «ادبیات ملّی» مفهومی ندارد؛ در حالی‌که در ایران، هویت ملّی و آگاهی ملّی ما ایرانیان همه و همه محصول ادبیات ماست. بهترین بازتاب‌های فرهنگ ایران، پاره‌فرهنگ‌های ایران، سنّت‌ها، باورها، روحیه، آداب، رسوم، آرزوها، آرمان‌ها و نگرش‌های ما به