• رمان بلند «آدم زنده» نوشته احمد محمود

    رمان بلند «آدم زنده» نوشته احمد محمود

    به قلم: غزل قربان پور کتاب آدم زنده شرایط سیاسی و اجتماعی حکومتی فاسد را به تصویر می‌کشد که بنا بر اطلاعاتی که نویسنده در کتاب می‌دهد مربوط به بغداد است. اما در نامه ای که احمد محمود به ابراهیم گلستان پس از چاپ کتاب آدم زنده می‌نویسد, می‌خوانیم : «… در این فاصله یک