• تاثیر هنر بازیگری بر الگوی رفتاری مردم!

    تاثیر هنر بازیگری بر الگوی رفتاری مردم!

    ● احسان آذری هنرمندان الگوی مردم‌اند، ولی هنرمندان بازیگر یعنی هنر بازیگری، تأثیر بیشتری در اخلاق، رفتار و حرکت مردم دارند. منظورم از هنرمندی که بازیگر است، هر بازیگری نیست و منظورم از بازیگر هر هنرمندی نیست. متأسفانه در کشور ما تمام کسانی که به دنبال هنر می‌روند، هر کدام‌شان به نحوی در یک عشق