• کرمانشاه و سراینده هایˏ زنده یادش ….. !

    کرمانشاه و سراینده هایˏ زنده یادش ….. !

    چهارپاره هایˏ وابسته = (دو بیتی هایˏ پیوسته) ٬ به زبانˏ پارسیˏ پیش رو ٬ برایˏ سراینده هایˏ زنده یادˏ کرمانشاه ! *** این دل افروز خانه یˏ آباد ! وین بهشتی سرایˏ هر آزاد ! که از آن می شود دلˏ ما شاد ! هست کرمانشهانˏ دل بنیاد ! *** آسمان شهرˏ ماست کرمانشاه