• اندرزنامه ای از اواخر قاجاریان!

    اندرزنامه ای از اواخر قاجاریان!

    به قلم: پرفسور سید حسن امین □ دیباچه‌ و خطبه‌ پرستش سزاوار ذاتی است که انسان را قابل علم و هنر و صنعت و کتابت قرار داده است. و درود بر مبدأ سلسله‌ی ممکنات و موجودات عالم امکان، که شرافت علم را دانسته و فضل دانشمندان را بر بی‌دانشان و عابدین، نظیر فضل خود بر