• تحلیل نمایشنامه «آلسست به جای آدمتوس می میرد»

    تحلیل نمایشنامه «آلسست به جای آدمتوس می میرد»

    پایگاه خبری نمانامه: آپولو که یک سال با کار جانفرسای گله داری در خدمت آدمتوس ، پادشاه تسالی ، بوده است به پاس حق شناسی از رفتار سخاوت مندانه میزبان خود ، امتیاز خاصی که عبارتست از اینکه ساعت مرگ آدمتوس به تعویق افتد برای او قائل می شود . مشروط بر اینکه آدمتوس کسی