• کنسرت مهران مدیرى و پویش مد!

    کنسرت مهران مدیرى و پویش مد!

    در آخرین شب کنسرت مهران مدیرى، آزیتا ترکاشوند یکى از مهمانان این مراسم، با لباسى متفاوت و بازطراحى شده در این برنامه حضور پیدا کرد. لباسى که قرار است پیام جهانى محیط زیست یعنى مقابله با مصرف گرایى را به مخاطبان برساند. به گزارش رسیده، آزیتا ترکاشوند یکى از اعضاى این پویش در آخرین شب