• به یاد دکتر آذرتاش آذر نوش استاد ادبیات عرب

    به یاد دکتر آذرتاش آذر نوش استاد ادبیات عرب

    به قلم پروفسور سید حسن امین پایگاه خبری نمانامه: آذرتاش آذرنوش استاد ادبیات عرب هم از دنیا رفت در ١۵ مهر در ٨۴ سالگی.‌ نام اصلی خانوادگی او در شناسنامه چیز دیگر بود و چون عرق ایرانی داشت، آن را به آذرنوش عوض کرد، مثل شاعر نامور مهرداد اوستا که طلبه ای با نام خانوادگی