• هیس! آتنا فریاد نمی زند…

    هیس! آتنا فریاد نمی زند…

    شاید با مرگ فجیع آتنا دختر هفت ساله پارس آبادی که طعمه هوسرانی یک حیوان انسان نما شد بیشتر به عمق فقر فرهنگی در جامعه ایران پی ببریم. جامعه ای که صبح تا شب تملقش را می کنیم و به قومیت و اصالت و شعارهای پوچ و بیخود تپقش را در می کنیم… واقعا ایراد