• دانلود آهنگ آتشی در سینه دارم جاودانی

    دانلود آهنگ آتشی در سینه دارم جاودانی

    متن آهنگ آتش جاودان همایون شجریان آتشی؛ در سینه دارم، جاودانی / عمرِ من؛ مرگی است، نامش زندگانیرحمتی کن؛ کز غمت، جان می سپارم / بیش از اینم؛ طاقتِ هجران ندارمکی نهی بر سرم پای؛ ای پری از وفاداری / شد تمام اشکِ من؛ بس در غمت کرده ام زارینوگلی زیبا بود؛ حسن وُ جوانی