• رمان «آبجی جمیله» داستانی از بردگی زنان در ایران

    رمان «آبجی جمیله» داستانی از بردگی زنان در ایران

    رُمان خواندنی و پر آب و تاب «آبجی جمیله»، بازتاب خاطرات و تجربه های تلخ یک زن ستم کشیده شرقی است که پس از دیدن لطمه ها و صدمه های فراوان جسمی و روحی، عاقبت به صورت کنیز به ایران افتاده و پس از آزادی هم، خدمتکار پیر خانواده مانده است. به قلم: پرفسور سید