🌹 برای مردی که باد او را با خود برد

🎬 فرهاد قنبری

✍️ هانا آرنت معتقد بود «باید میان مهاجرت درونی یعنی نیاز انسان به تفکر و مهاجرت درونی بورژوائی یعنی بی‌اعتنایی شهروندان بورژوا به مسائل مطرح در جامعه فرق گذاشت.
کافی نیست که فقط به نتیجه و تأثیر بنگریم ـ یعنی به روی گرداندن از قلمرو سیاسی ـ بلکه باید انگیزه و هدف از این کار را هم مورد بررسی قرار دهیم» این سخن هانا آرنت تا حدود زیادی در مورد مرد ساکت اما عمیق سینمای ایران و جهان حکم می کند.

✍️ کیارستمی کارگردانی کم حاشیه و آرام بود. کمتر در نشریات و روزنامه ها حضور داشت.
کیارستمی از یک میزان «فاصله »به جامعه می نگریست اما این فاصله و کناره گیری او به هیچوجه از نوع بی تفاوتی به اجتماع و غم و منحت دیگران نبود.
کیارستمی در دل جنگ و خون دست در دست کودکان این سرزمین مشق شب شان را مرور میکرد و دنبال خانه دوست می گشت.
او پس از زلزله مرگبار منجیل و رودبار در زیر تله بزرگی از آوار و غم، در زیر درخت زیتون زیباترین سرود زندگی و عشق را می سرود.

✍️ دوربین کیارستمی اجازه می داد فرد روستایی با همان چهره سوخته از آفتاب و لباس کهنه و گویش محلی و تمام سختی ها و محرومیت هایی که بر صورتش نشسته است،دنبال خانه دوست بگردد یا عشق خود را ابراز کند.

✍️ سینمای کیارستمی سینمای مطرودان و فراموش شده گانی است که هر کدام به گونه ای یا هنوز درگیر مناسبات جهان مدرن و سرمایه دارانه نشده اند (مانند اکثر روستاییان در فیلم هایش و حسین سبزیان) یا گاهی مانند شخصیت طعم گیلاس از آن دلزده شده و به دنبال رهایی از آن هستند.

✍️ آثار کیارستمی سراسر عشق به انسان زندگی و طبیعت است.

✍️ هر چیزی در طبیعت در نگاه کیارستمی مانند شعر سهراب سپهری یا نقاشی های ونگوک از نو مکاشفه و معنی می شود.
همانگونه که گل آفتابگردان یا کفش و زن روستایی بعد نقاشی ونگوک به گونه ای دیگر برایمان جلوه گر می شود. همانگونه که سهراب چشم هایمان را می شورد تا گل شبدر را در کنار لاله قرمز و زیبایی های کرکس را در کنار کبوتر ببینیم، سینمای کیارستمی هم از طبیعت برایمان آشنا زدایی می کند تا به گونه ای دیگر در آن نظر کنیم.
هایدگر معتقد بود« زبان خانه هستی است و شاعران پاسبانان آنند» بی شک اگر با هایدگر همدل باشیم می توانیم ادعا کنیم کیارستمی هم در کنار شاعران بزرگ یکی از پاسبانان هستی بود.

🎞 آموزشگاه سینمایی ایران