شهادت جان گداز سرور شهیدان جهان آقا امام حسین ( ع ) و یاران باوفایش به شما عزیزم و کلیه ی عاشقان آن حضرت تسلیت باد .

( گل شیراز )

آنکه در دار فنا چشم بصیرت باز کرد
بی تکلف در جهان راهی نکو آغاز کرد

تن پرستان تن به زنجیر اسارت میدهند
کی رها کبکی توان از پنجه ی شهباز کرد

راز دل از سفله گان لازم بپوشانی تو را
عاقبت هم آنچه بر ما شد همان غماز کرد

خلق نیکو میشود مفتاح به راه زندگی
آنکه همچون پسته ی خندان لبانی باز کرد

دل مخور از ناتوانی در جهان گر شبنمی
میتوانی سوی خورشید جهان پرواز کرد

کی ز دل بیرون رود یاد گل رویش ( رضا )
بین گلهای جهان یاد از گل شیراز کرد