بيگ محمد: هيچوقت عاشق بوده اي ستار؟
ستار: عاشق زياد ديده ام
بيگ محمد: راه و طريقش چه جور است عشق؟
ستار: من كه نرفته ام برادر
بيگ محمد: آن ها كه رفته اند چي؟ آن ها چه مي گويند؟
ستار: آن ها كه تا آخر رفته اند، برنگشته اند تا چيزي بگويند.

📕کلیدر
#محمود_دولت_ابادی