نمایش افول آمریکا در ایران!

 به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: در اوضاعی که در ایران عزیز، هر چهار دقیقه، یک ایرانی قربانی کرونا می شود؛ در هر پنج دقیقه یک دزد تولید می شود، در هر ده دقیقه، قیمت همه چیز افزایش می یابد؛در هر پانزده دقیقه یک کوخ ایجاد می شود و در هر بیست دقیقه یک کاخ بنامی گردد و نابسامانی و بی عدالتی در هر ثانیه گسترش می یابد و در وقوع تمام آن ها شیطان بزرگ را مقصرمعرفی می کنیم و شیطنت های شیطانک های داخلی همچنان ادامه دارد و به چپاول بیت المال مشغول اند،درآن سو، آمریکای جهانخوار! روز به روز قوی تر، قدرتمندتر، جهانگیر تر و درنده تر می شود!

آن وقت ما در راستای استراتژی استکبار و آمریکا ستیزی ! ساده دلانه و خوشخیالانه، درایران، با حضور استادان دانشگاه، نظریه سازان داخلی و خارجی، طیفی از مسوولان و… “همایش افول آمریکا”برگزار می کنیم و طی آن آمریکا را در حال افول و سقوط ارزیابی کرده و در برهوت توهم و خیال، باشعر و شعار و نظریه پردازی آن را شکست می دهیم! هنوز هم بعد از سال ها، آقایان نخواسته اند بفهمند که آمریکا باشعار و مقاله، سخنرانی، همایش و نمایش! به افول نمی رسد و اگر قرار است در جدال بزرگ تاریخی و سنتی ایران و آمریکا، ایران عزیز به پیروزی برسد، تنها راه آن، ساختن ایرانی آزاد و آباد و قدر و تبدیل کشور به گلستانی از رفاه و آرامش و عدالت و رشد و توسعه در تمام اموراست.

آیا بهتر نیست بودجه مملکت را صرف این قبیل مراسم نمایشی و سخنرانی ها و شعارهای بدون ثمر نکنیم و ازبیت المال و توانایی ها و امکانات ملی و مردمی و استعدادها،خلاقیت ها و قابلیت های خود در راه سازندگی ایران استفاده نماییم. اگر ایران بزرگ از منظر سلامت اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و امور اجتماعی در مسیر سازندگی و سربلندی و افتخارباشد، آن زمان است که بدون شعر و شعار بر آمریکا پیروزشده ایم. بیراه نرویم و در کنار ملت، با صداقت، همدلی،سلامت ، تخصص و تعهد، ایرانمان را بسازیم!