میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

(( میخانه ی عشق ))

عالم همه در حلقه ی مستانه ی عشق است
بی چون و چرا راه به میخانه ی عشق است

بر گردش گردون اگرت دیده گشایی
بر گرد همان گوهر یکدانه ی عشق است

در کعبه و یا بتکده ای عشق چو بینی
در گلشن هستی همه پروانه ی عشق است

گر قعر زمین یا دل دریا نظرت هست
پیدا و نهانی همه مستانه ی عشق است

صبح گر ز درآید گل شادی به بر ما
هر گل که برآید ز صنم خانه ی عشق است

با عشق درآمیز که آرامش جان است
حق را بستایی که همان خانه ی عشق است

پنهان منما راز درونت ز لب عشق
اسرار دو عالم ز نهانخانه ی عشق است

یارب مشکن این دل عاشق ز(رضا) را
عمریست گدای در میخانه ی عشق است