شماره نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شماره نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۰۹۱۲۱۴۸۳۰۰۶  علی لاریجانی
۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶  مسعود پزشکیان
۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳  علی مطهری
۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵  غلامرضا کاتب
۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲  امیرحسین قاضی زاده
۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲ الیاس حضرتی
۰۹۱۲۱۰۵۳۳۶۲ محمدعلی وکیلی
۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴۷ مصطفی کواکبیان
۰۹۱۲۲۹۷۴۹۹۱ فاطمه حسینی
۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰ علی اصغر یوسف نژاد
۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴  محمد عاشوری تازیانی
۰۹۱۲۱۰۸۲۷۱۳  بهروز نعمتی
۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹  محمد قسیم عثمانی
۰۹۱۲۲۵۱۵۵۲۱  احمد امیرآبادی
،محمودی_شهریار  ۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
خدری_بوشهر ۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴
اسماعیلی_نورومحمود اباد۰۹۱۱۱۲۱۵۶۸۲
شریعت نژاد_تنکابن ورامسر_۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۹
بنیادی_کاشمر۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵
زارع_بوانات وخرمبید_۰۹۱۲۱۰۲۷۷۲۴
برومندی_مرودشت_۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲
رحیمی_تربت جام_۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱
رجبی _شیراز_۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸
پارسایی_شیراز_۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴
اکبری_شیراز۹۱۲۳۸۷۴۱۴۳
قربانی_استانه اشرفیه_۰۹۱۱۱۸۱۰۲۷
لاهوتی_لنگرود۹۱۱۱۱۳۲۴۱۱۹
بیراوندی_خرم اباد_۰۹۱۶۳۶۷۴۴۹۴
سعادت_برازجان_۰۹۱۷۳۷۳۱۰۴۱
احمدی_زنجان_۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶
حسنژاد مرند وجلفا_۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱
جعفرپور_لارستان_۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶
مقدسی_اراک_۰۹۱۲۳۳۷۲۹۶۰
الماسی_بوشهر_۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰
رضایی_شیراز_۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴
پزشکیان_تبریز_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶
بوکان_عثمانی_۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹
تهران_مطهری_۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۱
کازرون_رضازاده_۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴
کرمان_ابراهیمی_پور_۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
بیگدلی_زنجان_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴
بحرینی_مشهد_۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴
قربانی_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵
علی_اکبری_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۶۸۴۸۷
باستانی_تربت_حیدریه_۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲
تهران_جلالی_۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶
مقصودی_سبزوار_۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷
سبحانی_سبزوار_۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲
کوچکی_نژاد_رشت_۰۹۱۱۶۱۶۲۶۱۳
جعفرزاده_رشت_۰۹۱۱۱۳۹۷۴۵۱
نادری.اورانامات-۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰
حاتمی درگز:۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰
کیانپور.دورود:۰۹۱۲۴۱۴۳۷۲۹
علوی.سنندج:۰۹۱۲۲۰۳۲۸۸۱
محمودی.شهریار:۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
میرزایی.نکو.رودهن.۰۹۱۲۱۲۶۴۹۴۹
پورابراهیمی.کرمان.۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
سامری.خرمشهر.۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹
بروجردی.بروجرد.۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸
گودرزی.بروجرد.۰۹۱۶۶۶۵۱۳۳۹
نیاز اذری بابل.۰۹۱۲۱۱۳۳۶۱۹
نوریان.شهر کرد.۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰
کاظمی.پل دختر لرستان.۰۹۱۲۱۹۰۶۱۰۲
کمال پور .جیرفت.۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳
نوروزی .رباط کریم.۰۹۱۲ ۶۷۰۶۱۳۰
منصوری .ساوه.۰۹۱۲۸۵۵ ۵۹ ۶۹
گلمرادی.امیدیه.۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰
فلاحت پیشه.اسلام اباد غرب.۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
ملکشاهی.خرم اباد.۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
قمی.ورامین.۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸
۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰ گلمرادی نماینده امیدیه
دکتر فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب ۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸قمی نماینده ورامین
شماره ملکشاهی راد خرم آباد ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
زارع نماینده آباده٠٩١٧١٠٠٠٠٢٧
۰۹۱۸۸۷۲۴۱۳۷ مرادی نمایندە مریوان
داوودمحمدى نماینده قزوین ٠٩١٢٢٨١١۵٠٧
محمد عزیزى نماینده ابهر وخرمدره٠٩١٢٢٩٨٩٨٧٢
سرپل.تجری.۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵
ملکشاهی.کوهدشت.لرستان.۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸
نادری.پاوه.۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰

زرابادی.قزوین.۰۹۱۲۱۸۲۵۶۰۹
امیر ابادی.قم.۰۹۱۲۲۵۱۶۶۱۸
نقوی.ورامین.۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵
نگهبان.خواف ورشتخوار.۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
مهندس احمد صفری ۰۹۱۸۸۳۱۹۶۸۵
بهرام نیا.نهاوند.۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲
طاهر خانی .تاکستان.۰۹۱۲۱۸۱۲۰۲۷
بابایی.بویین زهرا.۰۹۱۲۲۴۸۱۲۵۱۱
سلیمانی.کنگاور۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲
ایذه……۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹
حاج بابایی.همدان.۰۹۱۲۱۵۰۹۰۹۴
عباسی.املش.۰۹۱۲۲۱۸۵۸۲۳
انصاری.داراب.۰۹۱۲۱۴۶۷۰۳۶
حسن پور .سیرجان وبردسیر.۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸
کاظمی.فارسان واردل.۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵