شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی

شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی

ز چه گویم سخنی راز دلم باز تویی
ز نهانخانه ی دل دفتر هر راز تویی

شب عید است و گل نرگس عالم به وفور
همه دانند گل من نرگس شیراز تویی

همه فکرم شده هر لحظه ز دیدار رخت
نکنم فکر دگر آخر و آغاز تویی

شده هر روز و شبم یاد رخ چون قمرت
که در این روز و شبم مونس دمساز تویی

تو همان باغ بهشتی که جهان مایل اوست
ز گلستان ارم مرغ سخن ساز تویی

همه گلهای بهشتی به رهت سر بنهند
نبود ناز گلی بس که گل ناز تویی

نرود صوت خوش آهنگ تو از گوش(رضا)
ز دو عالم به یقین مرغ خوش آواز تویی