– شما اومدی خواستگاری دختر من، به چه پُشتی؟
.
+ اهل بیت.
.
– چی؟!
.
— اهل بیت.
.
– اهل بیت مگه تشریف نیاوردن؟… حاج خانوم؟
.
— منظورشون امام حسین و…
.
– آهان… پس جواب من این بود؟… امام حسین؟… بگین خودش بیاد!
.
++ امام حسین کجا بیاد؟!چی می‌گید بابا؟!
.
– بیاد خواستگاری کنه! بد می‌گم؟
.
+++ به نظر من درست می‌گین… میاد…
.

.