دانلود آهنگ آتشی در سينه دارم جاودانی

دانلود آهنگ آتشی در سينه دارم جاودانی

متن آهنگ آتش جاودان همایون شجریان

آتشی؛ در سینه دارم، جاودانی / عمرِ من؛ مرگی است، نامش زندگانی
رحمتی کن؛ کز غمت، جان می سپارم / بیش از اینم؛ طاقتِ هجران ندارم
کی نهی بر سرم پای؛ ای پری از وفاداری / شد تمام اشکِ من؛ بس در غمت کرده ام زاری
نوگلی زیبا بود؛ حسن وُ جوانی / عطر آن گل؛ رحمت است وُ مهربانی
نا پسندیده بود؛ دل شکستن / رشته ی الفت وُ یاری، گسستن


کِی کنی ای پری؛ ترکِ ستمگری؟! / می فکنی نظری؛ آخر به چشمِ ژاله بارم
گر چه نازِ دلبران؛ دل تازه دارد / ناز هم بر دلِ من؛ اندازه دارد
هیچ اگر ترحمی نمی کنی؛ بر حالِ زارم / جز دمی که بگذرد؛ که بگذرد از چاره، کارم
دانمت که بر سرم گذر کنی؛ به رحمت اما / آن زمان که بر کشد؛ گیاهِ غم سر از مزارم

همایون شجریان آتش جاودان