جنگ محمد خزاعی با اژدهای هفت سر مافیای سینما!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: سال ها تولیت سینمای کشور به عهده دوله ها و سلطنه ها و عوامل آنهابود و تا توانستند در تخریب سینما و دستاوردهای آن همت به خرج دادند و با نشاندن مزدوران خود بر صندلی های سینما و همراه کردن ملیجک ها و چاپلوسان با خود، خوردند و بردند و باقتل سینمای کودک و نوجوان، تکه و پاره کردن جشنواره معتبربین المللی فیلم فجربه دو حیاط خلوت ودو جشنپاره تشریفاتی و بودجه بر بادده و میدان دادن به پیدایش انواع باندهای مافیایی و پول شویان و ابتذالگراها و همچنین منزوی کردن پیشکسوتان و حرفه ای های سینما با قراردادن نسل نوجوی سینما در گروهک انحرافی هنر و تجربه و … در مقابل آن ها از سینما، ویرانه ساختند.

اکنون با تغییر دولت و به رغم تداوم وجود ساختارها و مناسبات فرسوده سینما و حضور و نفوذ عوامل طفیلی متولیان پیشین سینما، فردی از دل رسانه و عبور از پل های تجربه مدیریتی و اجرایی، بر صندلی مدیریت سینما و تل مخروبه های آن نشسته است. شخصی که از توانایی مدیریتی و صداقت، نشان دارد.

محمدخزاعی، رییس جدید سازمان فرسوده و پر مشکل سینمایی، با ترک اعتراضی مراسم اشرافی اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه و وعده پیوند تکه و پاره های دو جشنپاره بدون ثمر موسوم به ملی و جهانی فجر که هیچ ربطی به ملی وجهانی و فجرنداشتند و تبدیل آنها به شکل و شیوه پیشین، با رعایت الزامات روز، نشان داده که مایل است از فرهنگ وسینما در برابر فساد و انحراف و سرمایه سالاری دفاع کند.

البته اینکه آیا موفق خواهدشد آن هارااجرایی کند ودست کم به یکسری اصلاحات در سینما بپردازد یا نه، مساله ای مهم است. خزاعی وارد دهان اژدهایی هزار سرشده که سرهای ابتذال و فساد و سرمایه سالاری، او را تهدید می کنند.

رییس سازمان یاد شده، چنانچه بخواهد علی رغم تمام موانع و مخالفتها و هجمه هابه اصلاحات در سینما ادامه دهد، با معضلات عظیم رو در رو است. او باید به یادداشته باشدکه بدون تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور و تحول در ساختارهای سینما و پاکسازی آن از عوامل و عناصر نامطلوب نمی تواند در کارخودبه توفیق رسد. او از یکسو با “ناصر” و درباریان سینما و از سوی دیگربا اربابان و نوکران سرمایه مواجه است و اهالی سینما و مردم هم در جلوی نگاه اوقراردارند.خزاعی می تواند با تکیه برسلامت، صداقت و برنامه و کسب همدلی و همراهی اهالی سینما به اصلاحات در سینما ادامه دهد یا در برابر فشارها، تهدیدها و مماشات های سرمایه زانوی تسلیم زمین زند. او می تواند امیرکبیر سینما و یا جزو سلطنه ها و دوله ها باشد. محمد خزاعی خوب می داند که حاصل امیرکبیر بودن «حمام فین کاشان» و دوله بودن «کاخ نشینی» است. انتخاب با او است. اهالی سینما و فرهنگ در انتظار تصمیم و عمل است.