آیشواریا رای در فیلم جدید پرادیب سرکار

آیشواریا رای در فیلم جدید پرادیب سرکار

پایگاه خبری نمانامه: پروژه جدید آیشواریا رای مشخص شد. او در فیلم جدید پرادیب سرکار نقش بیندودینی داس را ایفا خواهد کرد. زنی تن فروش که بعد از مدتی به بازیگری روی می آورد. بیندودینی در قرن نوزدهم بازیگر بود.او از دوازده سالگی رو به بازیگری آورد و تا سی و پنج سالگی در این حرفه ماند. دس در سال هزار و نهصد و سیزده کتاب خاطرات زندگی خود را با نام «داستان زندگی من» منتشر کرد.
پرادیب سرکار می‌گوید که از ابتدا آیشواریا رای را برای این نقش در نظر داشتم. در صحبت‌های ابتدایی خط داستان را دوست داشت و پروژه را پذیرفت هرچند هنوز قرار دادی امضا نشده است.
پردایب سرکار که به سراغ یک زندگی نامه رفته است در تحقیقات با مشکلات زیادی برخورد چون نتوانست اطلاعات چندانی در بایگانی ها پیدا کند. او با کمک فردی در شهر کلکته توانست اطلاعات را جمع آوری کند.
دیگر پروژه ایشواریا رای فیلم جدید مانی رتنام است.