آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماها (۱۹ دی ماه)

مطرب/ ۱۳۵ سینما/ ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: ۳۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۳ سینما/ ۶۱روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و هفت میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۱۰ سینما/ ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۶ سینما/ ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۱۲ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان

جان دار/ ۷۷ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۵ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ فروش کل: ۸۹۶ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۲ سینما/ ۶۱ روز نمایش/ فروش کل: ۷۳۰ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۹۸ سینما/ ۵ روز نمایش/ فروش کل: ۶۸۳ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۱۵ سینما/ ۴۰ روز نمایش/ فروش کل: ۴۵۲ میلیون تومان

آشفتگی/ ۲۴ سینما/ ۱۹ روز نمایش/ فروش کل: ۳۹۳ میلیون تومان

خداحافظ دختر شیرازی/ هشت سینما/ ۳۳ روز نمایش/ ۳۳۵ میلیون تومان

سونامی/ ۵۹ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: ۱۷۸ میلیون تومان

مشت آخر/ ۲۱ سینما/ ۱۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۵۹ میلیون تومان

اژدر/ ۳۴ سینما/ دو روز نمایش/فروش کل: سه میلیون تومان

منبع: سامانه فروش سینمای ایران